no-img
اپ 33

COMBINATION | اپ 33


اپ 33

مطالب

آرشیو COMBINATION | اپ 33
دانلود رام کامبینیشن G318HZ با بیلد G318HZDXU0APD2

دانلود رام کامبینیشن G318HZ با بیلد G318HZDXU0APD2


سیر تا پیاز معرفی و استفاده از فایل های کامبینیشن COMBINATION + کاربرد های آن در تعمیرات و نحوه انتخاب فایل متناسب و فلش آن به صورت جامع بررسی میشود COMBINATION چیست؟ از ترکیب چند فایل DRK، SBOOT، PIT، CERT، FRP تشکیل شده است و برای  به همین علت به آن فایل ترکیبی یا کامبینیشن میگویند. قبل از ایجاد فایل COMBINATION نیاز بود برای حل هر موردی مانند Cert یا حذف قفل FRP فایل مخصوص آن را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / خرداد / ۱۳۹۷   بازدید : 146    نویسنده : عرفان درآیش
دانلود رام کامبینیشن G316ML با بیلد G316MLUBU0AOC1

دانلود رام کامبینیشن G316ML با بیلد G316MLUBU0AOC1


سیر تا پیاز معرفی و استفاده از فایل های کامبینیشن COMBINATION + کاربرد های آن در تعمیرات و نحوه انتخاب فایل متناسب و فلش آن به صورت جامع بررسی میشود COMBINATION چیست؟ از ترکیب چند فایل DRK، SBOOT، PIT، CERT، FRP تشکیل شده است و برای  به همین علت به آن فایل ترکیبی یا کامبینیشن میگویند. قبل از ایجاد فایل COMBINATION نیاز بود برای حل هر موردی مانند Cert یا حذف قفل FRP فایل مخصوص آن را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / خرداد / ۱۳۹۷   بازدید : 142    نویسنده : عرفان درآیش
دانلود رام کامبینیشن G313HZ با بیلد G313HZDXU0AOA3

دانلود رام کامبینیشن G313HZ با بیلد G313HZDXU0AOA3


سیر تا پیاز معرفی و استفاده از فایل های کامبینیشن COMBINATION + کاربرد های آن در تعمیرات و نحوه انتخاب فایل متناسب و فلش آن به صورت جامع بررسی میشود COMBINATION چیست؟ از ترکیب چند فایل DRK، SBOOT، PIT، CERT، FRP تشکیل شده است و برای  به همین علت به آن فایل ترکیبی یا کامبینیشن میگویند. قبل از ایجاد فایل COMBINATION نیاز بود برای حل هر موردی مانند Cert یا حذف قفل FRP فایل مخصوص آن را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۷   بازدید : 119    نویسنده : عرفان درآیش
دانلود رام کامبینیشن G313HU با بیلد G313HUXXU0ANG3

دانلود رام کامبینیشن G313HU با بیلد G313HUXXU0ANG3


سیر تا پیاز معرفی و استفاده از فایل های کامبینیشن COMBINATION + کاربرد های آن در تعمیرات و نحوه انتخاب فایل متناسب و فلش آن به صورت جامع بررسی میشود COMBINATION چیست؟ از ترکیب چند فایل DRK، SBOOT، PIT، CERT، FRP تشکیل شده است و برای  به همین علت به آن فایل ترکیبی یا کامبینیشن میگویند. قبل از ایجاد فایل COMBINATION نیاز بود برای حل هر موردی مانند Cert یا حذف قفل FRP فایل مخصوص آن را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۷   بازدید : 115    نویسنده : عرفان درآیش
دانلود رام کامبینیشن G313HN

دانلود رام کامبینیشن G313HN


سیر تا پیاز معرفی و استفاده از فایل های کامبینیشن COMBINATION + کاربرد های آن در تعمیرات و نحوه انتخاب فایل متناسب و فلش آن به صورت جامع بررسی میشود COMBINATION چیست؟ از ترکیب چند فایل DRK، SBOOT، PIT، CERT، FRP تشکیل شده است و برای  به همین علت به آن فایل ترکیبی یا کامبینیشن میگویند. قبل از ایجاد فایل COMBINATION نیاز بود برای حل هر موردی مانند Cert یا حذف قفل FRP فایل مخصوص آن را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / خرداد / ۱۳۹۷   بازدید : 115    نویسنده : عرفان درآیش
دانلود رام کامبینیشن G313F

دانلود رام کامبینیشن G313F


سیر تا پیاز معرفی و استفاده از فایل های کامبینیشن COMBINATION + کاربرد های آن در تعمیرات و نحوه انتخاب فایل متناسب و فلش آن به صورت جامع بررسی میشود COMBINATION چیست؟ از ترکیب چند فایل DRK، SBOOT، PIT، CERT، FRP تشکیل شده است و برای  به همین علت به آن فایل ترکیبی یا کامبینیشن میگویند. قبل از ایجاد فایل COMBINATION نیاز بود برای حل هر موردی مانند Cert یا حذف قفل FRP فایل مخصوص آن را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / خرداد / ۱۳۹۷   بازدید : 128    نویسنده : عرفان درآیش